نوشته‌های نگزیو

کلید و پریز

1399/1/16

کاتالوگ

1400/10/5

دریافت اپلیکیشن

1399/3/7

مفهوم ساختمان هوشمند

1399/1/8

خانه هوشمند سفارشی سازی شده مطابق با نیاز مشتری

1399/1/8

بررسی ساختمان هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی

1399/1/14